V Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP – 2021r.

V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Czudcu

Uchwałą nr 8/VI/2021 z dnia 17.06.2021r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Czudcu na dzień 18.09.2021r. na godz. 17.00 zwołał  Zwyczajny  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP, który odbył się wsali w budynku Centrum
Bezpieczeństwa Kultury i Integracji Społecznej w Czudcu.

W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czudec, członkowie ustępujących władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, zaproszeni goście: Pan Andrzej Ślipski - Wójt Gminy Czudec, Zastępca Komendanta PSP w Strzyżowie st. kpt. Damian Łojek oraz przedstawiciele do nowego Zarządu. Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz Związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję.
Zjazd otworzył i przywitał gości oraz wszystkie koleżanki i kolegów Druhów Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu Druh Marek Jurzysta.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano DhŁukasza Krzanowskiego, a na sekretarza
DhBarbarę Kidacka–Milewską. W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2016-2021, sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.Podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono Program Działania Zarządu Oddziału Gminnego na lata 2021 – 2026. Sprawozdanie z działalności za mijające 5 lat złożył również Komendant Gminny OSP Dh Łukasz Gątarski. Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi gminę Czudec chroni 5 OSP: - OSP Czudec, OSP Pstrągowa Dolna, OSP Wyżne, OSP Zaborów, OSP Babica, w tym trzy (OSP Czudec, OSP Pstrągowa Dolnai OSP Wyżne) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie jest 323 czynnie działających członków OSP w tym 40 kobiet. W  Jednostkach Operacyjno- Technicznych- to ci druhowie i druhny, którzy mogą brać czynny udział w działaniach ratowniczo –gaśniczych mamy 103 strażaków w tym 11 kobiet. Na terenie gminy funkcjonuje 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z roku na rok ulega poprawie. Oddano do użytku dwa nowe budynki w 2018r., Dom Strażaka na Pstrągowej Woli ,który obecnie pełni funkcję Domu Ludowego oraz w 2021 r. Centrum Bezpieczeństwa Kultury i Integracji Społecznej w Czudcu gdzie nowa siedzibę ma OSP Czudec. Aktualnie jednostki OSP dysponują: 10 samochodami pożarniczymi oraz sprzętem specjalistycznym.
Delegaci zatwierdzilinowy skład Zarządu Oddziału Gminnego.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu wybrany na kadencję 2021-2026, w czasie obrad odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego ukonstytuował się
w następującym składzie:

1. Prezes –Marek Jurzysta - OSP Czudec

2. Wiceprezes –Wiesław Nieroda – OSP Pstrągowa Dolna

3. Wiceprezes –Bartłomiej Drążek – OSP Zaborów

4. Komendant Gminny –Łukasz Gątarski– OSP Wyżne , PSP Strzyżów

5. Sekretarz –Barbara Kidacka–Milewska- pracownik UG Czudec, OSP Pstrągowa Dolna

6. Skarbnik –Łukasz Krzanowski – OSP Czudec

7. Członek prezydium –Grzegorz Iskra– OSP Czudec

8. Członek zarządu –ks. kapelan Zbigniew Pałka – OSP Wyżne

9. Członek zarządu –Jan Łyszczak – OSP Babica

10. Członek zarządu –Hubert Materna – OSP Babica

11. Członek zarządu –Michał Rykała- OSP Zaborów

12. Członek zarządu –Małgorzata Tabor – OSP Wyżne

13. Członek zarządu –Mariusz Krypel – OSP Pstrągowa Dolna

14. Członek zarządu –Łukasz Golesz – OSP Pstrągowa Dolna

Nowa Komisja Rewizyjna na kadencję 2021-2026 ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Grzegorz DudekOSP Czudec

2. Wiceprzewodniczący  -  Dominik Iskrzycki – OSP Zaborów

3. Sekretarz – Jan Drążek – OSP Pstrągowa Dolna

4. Członek KR  -  Hubert Szpond – OSP Wyżne

5. Członek KR- Wojciech Rataj – OSP Babica

Ponadto w czasie Zjazdu, wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie:  Marka Jurzystę i Łukasza Gątarskiego oraz delegatów na zjazd powiatowy:
Małgorzatę Tabor, Grzegorza Iskrę i Mariusza Krypel.

Ze strażackim pozdrowieniem!
Barbara Kidacka-Milewska
Sekretarz ZOG ZOSP RP w Czudcu

 

IV Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP – 2016r.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Czudcu

W dniu 28 maja 2016 roku w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy odbył się  zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czudcu. 

W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czudec, członkowie ustępujących władz Zarządu oraz zaproszeni goście: Pan Stanisław Gierlak - Wójt Gminy Czudec, Pan Andrzej Ślipski - z-ca Wójta Gminy, Panowie Sławomir Szela, Wojciech Szela, Tadeusz Kmiecik, Grzegorz Dudek, Kazimierz Jacek, Tadeusz Bieszczad, Stanisław Moskwa - Radni Gminy Czudec oraz Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzyżowie kpt. inż. Damian Łojek. Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję.

Zjazd otworzył i powitał gości Prezes ustępującego Zarządu Druh Marek Jurzysta.
Na przewodniczącego zjazdu wybrano Dh Krzysztofa Bałchana, a na sekretarza Dh Ewę Mitręga-Moskwa. W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2016, sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto w czasie zjazdu powołano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano przedstawiciela Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatów na zjazd powiatowy.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu wybrany na kadencję 2016-2021, w czasie obrad odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego ukonstytuował się
w następującym składzie:

Prezes                        – JURZYSTA Marek

Wiceprezes                – MOSKWA Stanisław

Wiceprezes                – NIERODA Wiesław

Komendant Gminny – GĄTARSKI Łukasz

Sekretarz                   – KIDACKA -MILEWSKA Barbara

Skarbnik                   – ISKRZYCKI Józef

Członek prezydium – ISKRA Grzegorz

Członek zarządu       – ŁYSZCZAK Jan

Członek zarządu       – SZURLEJ Piotr

Członek zarządu       – DRĄŻEK Jan

Członek zarządu       – GOLESZ Andrzej

Członek zarządu       – PIWKO Marcin

Członek zarządu       – MOSKWA Bogdan

 

-- GALERIA ZDJĘĆ --

 

Podczas zjazdu wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu w osobach:

Przewodniczący          – KUTOWICZ Władysław

Wiceprzewodniczący – SIEWIERSKA Anna

Sekretarz                     – DUDEK Grzegorz

Członek                       – PIĘKOŚ Piotr 

 

Na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wyznaczono: p. Marka Jurzystę oraz p. Łukasza Gątarskiego.

Dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy w osobach: p. Bogdan Moskwa, p. Kazimierz Jacek oraz p. Piotr Szurlej.