GMINA CZUDEC/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUDCU ZAPRASZA OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W KLUBIE SENIORA W CZUDCU- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO DLA SENIORÓW Z GMINY CZUDEC

Kandydatami do Klubu mogą być osoby, które spełniają następujące kryteria:

 1. zamieszkują obszar Gminy Czudec (teren ROF),
 2. są w wieku 60 lat i więcej,
 3. potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
 4. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 5. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 6. są nieaktywne zawodowo,
 7. nie mają przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Klubie i wyrażają chęć udziału w zajęciach Klubu.
   
Klub Seniora w Czudcu- Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Czudec dysponuje 20 miejscami świadczenia usług opiekuńczych oraz potwierdza gotowość do realizacji wsparcia o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu o nr RPPK.08.08.00-18-0002/20  i o podobnej jakości.
 

Nabór kandydatów na uczestnika w Klubie wymaga złożenia dokumentów, określonych w Regulaminie rekrutacji uczestników do Klubu Seniora (załączony poniżej).

Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie deklaracji uczestnictwa w Klubie w siedzibie Urzędu Gminy w Czudecu wraz z dokumentami:

 1. oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Seniora w Czudcu,
 2. zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą lub brakiem zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U. z 2021 poz. 1062 ze zm.) wraz z informacją o wykorzystaniu wizerunku uczestnika Klubu.

Uczestnik Klubu Seniora przedkłada także zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli w nich uczestniczy (wzory poniżej w załączniku).

 

DOKUMENTY NIEZBEDNE DO UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA:

ZARZĄDZENIE NR 525/2023 Wójta Gminy Czudec w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Czudec [269KB]

ZARZĄDZENIE NR 527/2023 Wójta Gminy Czudec w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników do Klubu Seniora w Czudcu [1 596KB]

Załącznik Nr. 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Klubu Seniora w Czudcu [439KB]

Załącznik Nr. 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Klubu Seniora w Czudcu [262KB]

Załącznik Nr. 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Klubu Seniora w Czudcu [268KB]

Załącznik Nr. 4 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Klubu Seniora w Czudcu [259KB]

Załącznik Nr. 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników do Klubu Seniora w Czudcu [261KB]
 

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 05.07.2022 r. wyłonionych zostało 18 uczestników Klubu Seniora w Czudcu. Nabór do Klubu jest ciągły, aż do wyłonienia 20 osób.

 

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 10.07.2022 r. wyłoniony został jeden uczestnik. 

 

Informujemy, że z dniem 13.07.2022 r. wyłoniony został jeden uczestnik. Liczba uczestników Klubu Seniora: 20. 

 

Aktualizacja z dnia 2.01.2024 r.:

Informujemy, że z dniam 1.01.2024 r. liczba uczestników w Klubie Seniora w Czudcu wynosi: 5 osób. Nabór do Klubu jest ciągły, aż do wyłonienia 20 osób.