Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Wartość projektu: 1 208 654,12 zł
Wkład własny Gminy Czudec: 61 557,12 zł
Wkład UE: 1 027 356,00 zł
Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Cel główny projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych minimum 743 uczniów i uczennic 6 szkół Gminy Czudec w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, wzrost kompetencji minimum 158 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie 01.07.2018-30.06.2020.

Grupy docelowe:
GD1 – 743 uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Czudec,
GD2 – 158 nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela lub umowy o pracę na terenie Gminy Czudec,
GD3 – 6 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czudec.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:
1.    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 158
2.    Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 667
3.    Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 6
4.    Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 6

Zadania:
1.    Badać każdy może… - przyroda w praktyce
2.    Nowoczesna i bezpieczna e-Szkoła
3.    Napisz kod - programowanie w praktyce
4.    Przez szachy do matematyki