Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Pstrągowa-Środek-Smykówki I Nr 1 12102 R  w km 1+785 - 2+775 wraz  z remontem przepustu w km 2+010 w miejscowości Pstrągowa”.

Całkowity koszty inwestycji to 282 522,01 zł, z czego 80 %, czyli 226 017,00 zł, to dofinansowanie ze środków z budżetu państwa. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny Gminy Czudec w wysokości 56 505,01 zł.

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni asfaltowej, poboczy i przepustu
o średnicy 40 cm, w ciągu drogi Pstrągowa-Środek-Smykówki.