Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr projektu POWR.04.01.00-00-ROF1/19
Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Beneficjent: Województwo Podkarpackie
Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Rzeszów, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn


Wartość całkowita projektu: 9 134 661,74 PLN
Kwota dofinansowania z UE całego projektu: 8 613 072,55 PLN
Kwota dofinansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa całego projektu: 521 589,19 zł 
Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Gminę Czudec: 404 132,66 PLN 
Kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Gminę Czudec: 381 056,69 PLN *
Kwota dofinansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa w części realizowanej przez Gminę Czudec : 23 075,97 PLN
Termin realizacji całego projektu: 01.2020 r. do 10.2023 r.