AKTUALIZACJA Z DNIA 05-07-2019 R.

 

Harmonogram wizji lokalnych na 15 i 16 tydzień 

 

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 23-05-2019 R.

http://rof.org.pl/realizowane-projekty/projekt-parasolowy/aktualnosci/

- PEŁNOMOCNICTWO OZE -

 

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 07-12-2018 R.

http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 06-09-2018 R.

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami Mieszkańców dotyczącymi dalszych działań w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy", na stronie internetowej
Stowarzyszenia ROF zamieszczony został komunikat:
http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/.

 

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 22-05-2018 R.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu dzisiejszym na stronie
http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/
została opublikowane:

1.       Lista podstawowa - lista Mieszkańców, którzy przeszli
pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno - prawnych i
uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie
kryteriów merytoryczno - punktowych (z uszeregowanie punktowym wraz ze
zużyciem energii oraz w podziale na Gminy)

2.       Lista rezerwowa - lista Mieszkańców, którzy ze względu na
przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu
instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej (z
uszeregowanie punktowym wraz ze zużyciem energii oraz w podziale na
Gminy, z zastrzeżeniem, że kolejność wniosków na Liście
rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium
zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00, na tym etapie
została uszeregowana alfabetycznie)

3.       Lista wniosków, które nie zakwalifikowały się do projektu.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 09-03-2018 R.


http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/

 

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 20-02-2018 R.

 

Nabór uzupełniający 

http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/

 

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 30-11-2017 R.

Gmina Czudec informuje mieszkańców którzy złożyli wniosek o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Czudec w celu podpisania umowy w terminie do 22.12.2017r.

Brak podpisania umowy w wyżej wyznaczonym terminie równoznaczne będzie z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 30-11-2017 R.

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
pn. „wsparcie 
rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy".

- LISTA -

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF z dnia 9.10 br. został
przedłużony termin naboru wniosków, termin oddania nowobudowanego
budynku do użytkowania oraz wymiany eternitu w projekcie parasolowym,
wg następujących zasad:

WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 31
PAŹDZIERNIKA BR.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest na budynkach
nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek
zostanie oddany do użytkowania i zamieszkany (zameldowana co najmniej
jedna osoba) do 31 LIPCA 2018 ROKU.

Właściciele budynków pokrytych eternitem mogą wziąć udział w
projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia o wymianie pokrycia
dachowego do 31 LIPCA 2018 ROKU.


PLIK ZIP DOKUMENTACJI -
http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW -
http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_09.10.2017.pdf

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASIEDLENIA BUDYNKU BĘDĄCEGO W FAZIE BUDOWY -
http://www.rof.org.pl/static/img/k02/04%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20zasiedlenia%20budynku%20b%C4%99d%C4%85cego%20w%20fazie%20budowy_09.10.2017.docx

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO
http://www.rof.org.pl/static/img/k02/06%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20wymiany%20pokrycia%20dachowego_09.10.2017.docx

 

 

 

 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W ramach szkoleń przedstawione zostaną:

-       zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,

-       warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,

-       praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg harmonogramu*:

ZAŁĄCZNIK - HARMONOGRAM

Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

* Ilość szkoleń w każdej z Gmin, miejsce i termin zostały zaproponowane przez przedstawicieli Gmin

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że w we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 września – 20 października 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed 11 września 2017 roku) – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl .

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.

01     Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,

02     Wniosek przystąpienia do Projektu - zmiana z dnia 29.08.2017,

03     Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,

04     Wzór karty weryfikacji technicznej,

05     Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,

06     Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,,

07     Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,

08     Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,

09     Szacunkowe koszty instalacji PV,

10     Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia.

Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń.

 

PLIKI DO POBRANIA

Plik ZIP -

- regulamin -

- Oświadczenie -

- Projekt umowy -

 

- karta weryfikacji technicznej -

- harmonogram spotkań -

- materiały projekt OZE -

Wniosek przystąpienia do Projektu - zmiana z dnia 29.08.2017

- prezentacja -