Otwarty Konkurs Ofert - "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec" [2024]

Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz.571 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec”.