Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Czudec
odbędą się w dniu 1 września 2024 r.


 
W niedzielę, 1 września 2024 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 we wszystkich ośmiu sołectwach w naszej gminie przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2024 – 2029.  
 
Zgodnie ze statutami sołectw, które zostały uchwalane przez Radę Gminy Czudec  w 2022 r., wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane są w sposób tajny spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Oznacza to, że będą one przeprowadzane w takiej formie jak wszystkie inne wybory. Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich wybierani będą przez stałych mieszkańców Sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy. Wybory przeprowadza się w obwodach głosowania - obwodem wyborczym dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jest Sołectwo.
 
Na stronie internetowej Gminy Czudec zostały zamieszczone zarządzenia Wójta gminy Czudec w sprawie wyborów sołeckich oraz wzorów druków stosowanych w wyborach Sołtysów oraz Rad Sołeckich. W/w dokumenty są do pobrania pod n/w linkiem: https://bip.czudec.pl/31681/31681/