Urząd Gminy w Czudcu informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są:

  • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
  • podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej,
  • członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach do głosowania.

Z listami wyborców można będzie zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czudcu, pok. nr 0.1, poziom -1, w godzinach pracy urzędu, w terminie od 25 sierpnia 2023 r.

Rolnik, spełniający jedno z powyższych kryteriów, może ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • lista co najmniej 50 podpisów członków izby rolniczej popierających kandydata.

Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.piragro.pl.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2023 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej Urząd Gminy Czudec, pok. nr 0.1, poziom -1, w godzinach pracy urzędu.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, który będzie trwać do 08.09.2023 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej www.piragro.pl w zakładce Wybory 2023.